Herbal tea-induced hepatic veno-occlusive disease in China: a case description

Bo Li, Fabao Gao, Xinai Liu, Junzheng Pan, Lin Liu