Dual-energy computed tomography could reliably differentiate metastatic from non-metastatic lymph nodes of less than 0.5 cm in patients with papillary thyroid carcinoma

Ying Zou, Meizhu Zheng, Ziyu Qi, Yu Guo, Xiaodong Ji, Lixiang Huang, Yan Gong, Xiudi Lu, Guolin Ma, Shuang Xia