Ovarian yolk sac tumor in a patient with sexual differentiation disorder: a case report

Chao Lian Xie, Chun Rong Peng, Jia Xin Yan, Lin Xia Wang, Peng Zhou