Three-dimensional pulsed continuous arterial spin labeling and intravoxel incoherent motion imaging of nasopharyngeal carcinoma: correlations with Ki-67 proliferation status

Wenxiu Wu, Guihua Jiang, Zhifeng Xu, Ruoning Wang, Aizhen Pan, Mingyong Gao, Tian Yu, Linwen Huang, Qiang Quan, Jin Li