Ultrasound biomicroscopy for the assessment of postoperative complications after congenital cataract surgery

Wensi Chen, Shiping He, Lanxiang Hu, Jie Zhu, Wanhua Xie, Daoman Xiang