An automated and multiparametric algorithm for objective analysis of meibography images

Peng Xiao, Zhongzhou Luo, Yuqing Deng, Gengyuan Wang, Jin Yuan