A practical study of the hepatic vascular system anatomy of the caudate lobe

Wei Mao, Xinhua Jiang, Yong Cao, Shaojun Xiong, Yihua Huang, Leiming Jiao, Hee Jung Wang