Long-term results of endovascular reconstruction for aortoiliac occlusive disease

Min Yang, Bihui Zhang, Guochen Niu, Ziguang Yan, Xiaoqiang Tong, Yinghua Zou