Minute pulmonary meningothelial-like nodules: rare lesions appearing as diffuse ground-glass nodules with cyst-like morphology

Yawen Zhang, Jing Wu, Tao Zhang, Qian Zhang, Yu-Chen Chen