Magnetic resonance imaging-guided microwave ablation for lung tumor: a case report

Xiaokang Shen, Tianming Chen, Bo Yang, Nianlong Liu, Xiaowei Qian, Bin Xia, Dongjie Feng, Shilin Chen