Determining the optimal magnetic resonance imaging sequences for the efficient diagnosis of temporomandibular joint disorders

Minjun Dong, Qi Sun, Qiang Yu, Xiaofeng Tao, Chi Yang, Weiliu Qiu