The assessment of the frequency and arrangement of the subsegmental branches of V3 using computed tomography angiography

Kai Liu, Xinli Liu, Huixiao Song, Xiujuan Gao, Menglong Zhang, Yuangang Qi