An efficient deep convolutional neural network model for visual localization and automatic diagnosis of thyroid nodules on ultrasound images

Jialin Zhu, Sheng Zhang, Ruiguo Yu, Zhiqiang Liu, Hongyan Gao, Bing Yue, Xun Liu, Xiangqian Zheng, Ming Gao, Xi Wei