Deep learning based fully automatic segmentation of the left ventricular endocardium and epicardium from cardiac cine MRI

Yan Wang, Yue Zhang, Zhaoying Wen, Bing Tian, Evan Kao, Xinke Liu, Wanling Xuan, Karen Ordovas, David Saloner, Jing Liu