Treatment of acute suppurative cholecystitis with coagulopathy by percutaneous transhepatic gallbladder drainage after hepatic needle-track ablation: report of a new technique

Huai-Jie Cai, Wei Wang, Jian-Hua Fang, Chuang-Hua Chen, Fan-Lei Kong, Chen-Ke Xu