A rare magnetic resonance imaging pattern of leptomeningeal carcinomatosis: a case description

Chang Liu, Yu Zhang, Yi Li, Hui Bu, Zhaohua Meng, Yingxiao Ji, Jiang Wu, Yueli Zou, Xinxin Chen, Junying He, Kun Hong