Original Article


Ridge operator-assisted delineation of capsulorhexis border for cataract surgery

Yishan Li, Xiaogang Wang, Qiong Gong, Minghui Deng, Shuchao Chen, Hongbo Chen

Download Citation