Original Article


Compared with CT/MRI LI-RADS, whether CEUS LI-RADS is worth popularizing in diagnosis of hepatocellular carcinoma?—a direct head-to-head meta-analysis

Hong Wang, Jiazhi Cao, Hongxia Fan, Jianbo Huang, Huan Zhang, Wenwu Ling

Download Citation