Original Article


Harnessing dual-energy CT for glycogen quantification: a phantom analysis

Meiqin Li, Zhoulei Li, Luyong Wei, Lujie Li, Meng Wang, Shaofu He, Zhenpeng Peng, Shi-Ting Feng

Download Citation