Original Article


Burden and distribution of monosodium urate deposition in patients with hyperuricemia and gout: a cross-sectional Chinese population-based dual-energy CT study

Xin Yu Zhang, Chun Xiang Tang, Fan Zhou, Pin Hua Lin, Chang Qing Yin, Qin Yue Gao, Lei Lei Zhou, Chang Sheng Zhou, Guang Ming Lu, Long Jiang Zhang

Download Citation