Original Article


Characteristics of paraspinal muscle fat infiltration in asymptomatic Chinese adults: a cross-sectional study

Fangda Si, Tianyi Wang, Lei Zang, Shuo Yuan, Peng Du, Ning Fan, Qichao Wu, Aobo Wang

Download Citation