Original Article


Quantitative analysis of contrast-enhanced ultrasonography in rat models of hepatic acute graft-versus-host disease

Yuwei Xin, Yu Xiong, Feifei Liu, Linlin Qu, Wenxue Li, Li Yang, Yiqun Liu, Jia’an Zhu

Download Citation