Original Article


Native T1 mapping for non-invasive quantitative evaluation of renal function and renal fibrosis in patients with chronic kidney disease

Chao-Gang Wei, Ying Zeng, Rui Zhang, Ye Zhu, Jian Tu, Peng Pan, Qing Ma, Lan-Yi Wei, Wen-Lu Zhao, Jun-Kang Shen

Download Citation