Original Article


Shear wave elastography-based skin assessment system for systemic sclerosis: a supplement or alternative to conventional ultrasound?

Yujia Yang, Xinyi Tang, Lin Zhong, Lingyan Zhang, Yuanjiao Tang, Yuting Wang, Xiaoyan Lv, Li Qiu

Download Citation