Original Article


Comparison of the C-TIRADS, ACR-TIRADS, and ATA guidelines in malignancy risk stratification of thyroid nodules

Yifeng Cai, Ruixuan Yang, Shuhui Yang, Laishun Lu, Rui Ma, Zidong Xiao, Nie Lin, Yuhan Huang, Liwen Chen

Download Citation