Letter to the Editor


Effective clinical response of lung adenocarcinoma harboring EGFR 19Del/T790M/in cis-C797S osimertinib to osimertinib and gefitinib combination therapy

Yanyan Wang, Chenchen Jiang, Mingyue Tang, Huiyuan Li, Cancan Zhao, Menglin Zhao, Yue Zhang, Xinwei Li, Jiaqi Mi, Honghong Shen, Zishu Wang, Fang Su

Download Citation