Original Article


Association between resting myocardial work indices and stress myocardial perfusion in patients with angina and non-obstructive coronary artery disease

Ji-Chen Pan, Li-Juan Lyv, Quan-De Liu, Wei Yang, Xin-Hao Li, Ye-Ming Han, Jun-Yan Sun, Mei Dong, Peng-Fei Zhang, Mei Zhang

Download Citation