Original Article


Improvements of the Tada formula in estimating the intracerebral hemorrhage volume based on computed tomography

Zhuang Sha, Xinjie Zhang, Zhanying Li, Jiancheng Feng, Wei Quan, Shiying Dong, Mingqi Liu, Weiwei Jiang, Jiangyuan Yuan, Jinhao Huang, Chuang Gao, Ye Tian, Shuo An, Chunming Li, Yuanquan Wang, Rongcai Jiang

Download Citation