Original Article


Computed tomography (CT) characteristics and pathologic basis of ciliated muconodular papillary tumors of the lung

Xinying Xue, Mei Xie, Xidong Ma, Jialin Song, Jie Gao, Chongchong Wu, Yutong Xie, Yuanyong Wang, Jie Yao, Lei Pan, Jianlin Wu

Download Citation