Original Article


A lightweight neural network for lung nodule detection based on improved ghost module

Liuyang Yang, Hongyu Cai, Xinyu Luo, Jianping Wu, Rui Tang, Yu Chen, Wei Li

Download Citation