Original Article


Investigation of functional connectivity in Bell’s palsy using functional magnetic resonance imaging: prospective cross- sectional study

Yifei Wang, Aocai Yang, Zeyu Song, Bing Liu, Yu Chen, Kuan Lv, Guolin Ma, Xiaoying Tang

Download Citation