Original Article


Identification of heart failure with preserved ejection fraction in patients with hypertension: a left atrial myocardial strain cardiac magnetic resonance study

Jinyang Wen, Xin Zhang, Shuhao Li, Xinwei Tao, Qimin Fang, Shuli Zhou, Liming Xia, Lianggeng Gong

Download Citation