Original Article


High-efficiency 3D black-blood thoracic aorta imaging with patch-based low-rank tensor reconstruction

Caiyun Shi, Yuanyuan Liu, Guanxu Cheng, Yulong Qi, Haifeng Wang, Xin Liu, Dong Liang, Yanjie Zhu

Download Citation