Original Article


Using Semantic Text Similarity calculation for question matching in a rheumatoid arthritis question-answering system

Meiting Li, Xifeng Shen, Yuanyuan Sun, Weining Zhang, Jiale Nan, Jia’an Zhu, Dongping Gao

Download Citation