Original Article


Diagnostic value of dynamic 18F-FDG PET/CT imaging in non-small cell lung cancer and FDG hypermetabolic lymph nodes

Yishan Sun, Liming Xiao, Yanmei Wang, Changping Liu, Li Cao, Wei Zhai, Bo Wang, Shupeng Yu, Jun Xin

Download Citation