Original Article


Establishing age-adjusted trabecular bone score curves using dual-energy X-ray absorptiometry in Chinese women and men: a cross-sectional study

Huan-Hua Wu, Biao Wu, Shao-Juan Zhang, Zi-Qing Zhou, Jing-Jie Shang, Yong Cheng, Jin-Ci Mai, Jian Gong, Hao Xu

Download Citation