Original Article


Quantitative assessment of zonal trabecular volumetric bone mineral density in middle-aged and elderly women using quantitative computed tomography

Xingyuan Yang, Ying Liu, Jing Liu, Lei Gao, Ping Zhang, Yan Wang, Wei Zhang

Download Citation