Original Article


Percutaneous transhepatic intraluminal forceps biopsy for patients with biliary stricture after endoscopic retrograde approach failure: a retrospective study

Yiming Liu, Xueliang Zhou, Lingjian Kong, Xinwei Han, Dechao Jiao

Download Citation