Original Article


Phase-resolved dynamic wavefront imaging of cilia metachronal waves

Yusi Miao, Joseph C. Jing, Lidek Chou, Zhikai Zhu, Brian J. F. Wong, Zhongping Chen

Download Citation