Original Article


The diagnostic performance of AccuFFRangio for evaluating coronary artery stenosis under different computational conditions

Wei Wang, Yumeng Hu, Peng Xiang, Xiaosheng Sheng, Xiaochang Leng, Xinyi Yang, Liang Dong, Changling Li, Yong Sun, Jun Jiang, Jianping Xiang, Xianhe Lin

Download Citation