Original Article


Clinical and CT diagnosis of 50 cases of Chlamydia psittaci pneumonia

Jing Wu, Junping Pan, Chengyu Han, Chun Liu, Jinwei Huang, Jie Yan, Kai Zhang, Yu-Chen Chen

Download Citation