Original Article


Improving visualization of free fibula flap perforators and reducing radiation dose in dual-energy CT angiography

Yu Wang, Yusong Jiang, Guoxiong Lu, Lingjie Yang, Guangzi Shi, Fang Zhang, Jiayi Zhuo, Huijun Hu, Xiaohui Duan

Download Citation