Original Article


Towards toxic and narcotic medication detection with rotated object detectors

Jiao Peng, Feifan Wang, Xiaochi Ma, Zichen Chen, Zhongqiang Fu, Yiying Hu, Xinghan Zhou, Lijun Wang

Download Citation