Original Article


Use of biexponential and stretched exponential models of intravoxel incoherent motion and dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging to assess the proliferation of endometrial carcinoma

Gaiyun Zhang, Ruifang Yan, Wangyi Liu, Xingxing Jin, Xuejia Wang, Hongxia Wang, Zhong Li, Jie Shang, Kaiyu Wang, Jinxia Guo, Dongming Han

Download Citation