Original Article


Association of epicardial adipose tissue volume with increased risk of hemodynamically significant coronary artery disease

Wenji Yu, Yongjun Chen, Feifei Zhang, Bao Liu, Jianfeng Wang, Xiaoliang Shao, Xiaoyu Yang, Yunmei Shi, Yuetao Wang

Download Citation