Original Article


Applying multisequence MRI radiomics of the primary tumor and lymph node to predict HPV-related p16 status in patients with oropharyngeal squamous cell carcinoma

Qiao Li, Tingting Xu, Jing Gong, Shiyu Xiang, Chunying Shen, Xin Zhou, Chaosu Hu, Bin Wu, Xueguan Lu

Download Citation