Original Article


Age-related changes in lumbar bone mineral density measured using quantitative computed tomography in healthy female cynomolgus monkeys

Chunyuan Zeng, Bin Guo, Shaojuan Zhang, Ziqing Zhou, Qijun Cai, Lu Hou, Zhiqiang Tan, Jiefeng Gan, Jinci Mai, Ying Li, Yuefeng Li, Lu Wang, Jian Gong, Hao Xu

Download Citation