Original Article


A comparison of computed tomography imaging with histopathology in the sensitivity and correlation of evaluating coronary arterial calcification

Yun-Fei Liu, Yan-He Ma, Chang-Yue Wang, Xiang-Li Zhang, Ke-Ke Liang, Jing Tao, Lin Guo, Bu-Lang Gao

Download Citation