Original Article


Patterns and implications of artery remodeling based on high-resolution vessel wall imaging in symptomatic severe basilar artery stenosis

Jichang Luo, Xuesong Bai, Qiuyue Tian, Long Li, Tao Wang, Ran Xu, Haozhi Gong, Yabing Wang, Yanfei Chen, Peng Gao, Jian Chen, Bin Yang, Yan Ma, Adam A. Dmytriw, Liqun Jiao

Download Citation