Original Article


Automatic deep learning method for detection and classification of breast lesions in dynamic contrast-enhanced magnetic resonance imaging

Weibo Gao, Jixin Chen, Bin Zhang, Xiaocheng Wei, Jinman Zhong, Xiaohui Li, Xiaowei He, Fengjun Zhao, Xin Chen

Download Citation